สินค้าและบริการ

Net belt/Plate belt

เครื่องแช่เยือกแข็งแบบสายพาน (belt freezer) เครื่องแช่เยือกแข็งแบบนี้จะใช้สายพานในการลำเลียงผลิตภัณฑ์แบบสายตรงหรือสายพานขดเป็นวงซ้อนกัน (spiral belt freezer) การแช่เยือกแข็งแบบนี้จะบรรจุอาหารลงในถาด แล้ววางถาดลงบนสายพาน (belt) สายพานจะลาเลียงผลิตภัณฑ์เข้าไปในเครื่องแช่เยือกแข็ง ลมเย็นที่พ่นผ่านจะทาให้ผลิตภัณฑ์แข็งตัว และลำเลียงออกมาอีกด้านหนึ่ง เรียกว่า individual quick frozen (IQF)

TOP