สินค้าและบริการ

ระบบทำความเย็น

การทำความเย็น หมายถึง การทำให้อุณหภูมิของบริเวณโดยรอบ หรือบริเวณควบคุมลดต่ำลงจนถึงระดับที่ต้องการใช้ประโยชน์ โดยอาศัยหลักการดูดความร้อนในบริเวณดังกล่าว หรือจากสิ่งที่ต้องการทำให้เย็นผ่านอุปกรณ์ที่เราเรียกว่า อีวาโปเรเตอร์เข้าสู่ตัวกลาง หรือสารทำงานเพื่อนำความร้อนส่วนนั้นไประบายทิ้งในแหล่งที่มีอุณหภูมิสูงบริเวณอุปกรณ์ที่เรียกว่า คอนเดนเซอร์ โดยมีอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนสารทำงานในระบบที่เรียกว่า เครื่องอัด และมีอุปกรณ์สำคัญที่จะทำให้เกิดการทำความเย็นในระบบได้โดยทำหน้าที่ลดความดันของสารทำความเย็น นั่นคือ ลิ้นลดความดัน ซึ่งในระบบทำความเย็นจะนิยมเรียกว่า วาล์วควบคุมการไหลของสารทำความเย็น และในระบบใหญ่ที่ใช้งานจริงจะมีการติดตั้งถังเก็บสารทำความเย็นเพิ่มขึ้น

ห้องเย็น (Cool Room)
นิยมใช้มากในอุตสาหกรรมอาหาร หมายถึง ห้องซึ่งได้รับการควบคุมอุณหภูมิตลอดจนความชื้นที่เหมาะสมกับสินค้าที่จะจัดเก็บ ซึ่งจะช่วยชะลอการเติบโตของจุลินทรีย์และแบคทีเรีย

ห้องแช่แข็ง (Frozen Room) เป็นห้องใช้ลดอุณหภูมิสินค้าในระยะเวลาอันสั้น ตามหลักการถนอมอาหาร เช่น กุ้ง อุณหภูมิเริ่มต้น 5°C จะลดจนถึง -18°C ภายใน 10 ชม. โดยหลักการออกแบบห้องเย็นทุกประเภท จะต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

- อุณหภูมิและหมุนเวียนอากาศสม่ำเสมอทั่วห้อง
- การเคลื่อนไหวของลมเย็นไม่กระทบต่อการทำงานของคนในห้อง
- อุณหภูมิของสินค้าที่จะเข้าเก็บในห้องเย็น
- การรักษาอุณหภูมิสินค้าภายในห้องเย็นให้สม่ำเสมอ
- การควบคุมความชื้นให้ได้ตามกำหนด
- มีการระบายอากาศที่เหมาะสม
- ระยะเวลาในการเก็บ

TOP