สินค้าและบริการ

ห้องเย็นแช่แข็ง (Air Blast Freeze)

ห้องเย็นประเภทนี้มีไว้สาหรับ Freeze สินค้าให้เย็นเร็ว โดยไม่ทาให้เซลล์เกิดความเสียหาย การ Freeze สินค้าในแต่ละประเภท จะแตกต่างกัน เช่นการ Freeze ผักและผลไม้จะต้อง Freeze เร็วไม่ทาให้ผนังเซลล์แตก ซึ่งการที่เซลล์แตกเกิดจากน้าในเซลล์เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง (เกล็ดน้าแข็ง) หรือการ Freeze อาหารทะเลส่งออกจะต้องพยายามไม่ทาให้เกิดเกล็ดน้าแข็งภายในเนื้อเซลล์ เพราะจะทาให้เซลล์ช้า โดยทั่ว ๆไปห้องแช่แข็งลมเย็นจัด จะมีขนาดความจุของสินค้าได้ 2.5 ตัน จะใช้เวลาในการ Freeze ประมาณ 4-5 ชม. โดยข้อกาหนดจะต้องดึงอุณหภูมิได้ไม่เกิน 6 ชม. อุณหภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่ ประมาณ -35 องศาเซลเซียสหรือขึ้นอยู่กับสินค้า

TOP