สินค้าและบริการ

สารทำความเย็น

แอมโมเนีย (NH3)
เป็นสารทำความเย็นที่ดีที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากประสิทธิภาพการทำความเย็นสูงและมีราคาถูก ทำให้ช่วยประหยัดต้นทุนได้เป็นอย่างดี นิยมใช้ในอุตสาหกรรมความเย็นขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามเนื่องจากแอมโมเนียมีข้อจากัดในเรื่องของการเป็นสารพิษที่เป็นอันตราย จึงต้องมีการศึกษาเป็นอย่างดีทั้งในเรื่องของสถานที่ตั้ง ระบบควบคุมและการป้องกันที่ดี

คำร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
นิยมใช้ในอุตสาหกรรมความเย็นขนาดใหญ่ เป็นสารทำความเย็นที่มีความปลอดภัยเป็นพิเศษ เนื่องจากไม่มีกลิ่น ไม่มีพิษ ไม่ติดไฟหรือระบาดและไม่กัดกร่อนโลหะ แต่มีข้อเสียคือมีความดันในระบบสูงมาก จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันในระบบเป็นอย่างดี ทำให้ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งค่อนข้างสูง

สำหรับการเลือกระบบและสารทำความเย็นนั้น ควรเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่นำไปใช้ และองค์ประกอบอื่นๆอย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการลงทุน เพราะฉะนั้นจึงควรได้รับคำแนะนาที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรของท่าน

TOP