สินค้าและบริการ

Ammonia refrigeration system

แอมโมเนียเป็นสารความเย็นชนิดเดียวที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มฟลูออโรคาร์บอน แต่เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย แม้ว่าแอมโมเนียจะเป็นสารพิษ และสามารถจุดระเบิดได้ในบางสภาวะก็ตาม แต่คุณสมบัติทางด้านความร้อนที่ดีเยี่ยมของแอมโมเนีย ทำให้แอมโมเนียเหมาะที่จะนำไปใช้กันโรงงานลานสเกต และห้องหรืออุปกรณ์ทําความเย็นขนาดใหญ่ และถ้าประกอบกับความรู้ความชำนาญในการควบคุมระบบ จะทำให้ปัญหาความเป็นพิษของแอมโมเนียกลายเป็นเพียงปัญหาเล็กๆ ได้
แอมโมเนียมีความสามารถในการทำความเย็นสูงสุด เมื่อเทียบกับสารความเย็นชนิดอื่น ๆ แอมโมเนียมีจุดเดือดต่ำประมาณ -2.2 องศา เซลเซียสที่ความกดดันของบรรยากาศ ดังนั้นอีวาโปรเรเตอร์ และเครื่องควบแน่นในระบบจึงมีอุณหภูมิ และความดันอยู่ในช่วงปานกลาง คือ -15°C และ 30°C ที่ความดัน 2.37 bar และ 11.67 bar ท าให้สามารถใช้วัสดุเบาเป็นวัสดุสำหรับอุปกรณ์ในระบบได้ แต่อย่างไรก็ตาม การอัดไอแบบอะเดียแบติกจะทำให้ไอก่อนเข้าเครื่องอัด เป็นไอร้อนยวดยิ่งมากๆ
แอมโมเนียมีคุณสมบัติไม่ผสมกับน้ำมัน จึงไม่ทำให้น้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดเจือจางสำหรับการรั่วไหลของแอมโมเนีย เราสามารถทดสอบ ได้โดยเผาเทียนที่ทำด้วยกำมะถันในจุดที่จะทดสอบ ถ้าหากมีแอมโมเนียรั่วออกมาจะเกิดควันสีขาวขึ้น หรืออาจทำบริเวณรอยต่อของท่อ ด้วยสารละลายสบู่เข้มข้น ถ้ามีการรั่วไหลจะมีฟองเกิดขึ้น

TOP