สินค้าและบริการ

คุณสมบัติจำเพาะ

การกำหนดคุณสมบัติที่จำเพาะของ Clean Room

1. อุณหภูมิที่เหมำะสม กาหนดตามความต้องการของกระบวนการผลิต หรือหากไม่มี ความสาคัญทางด้านการผลิต มักกาหนดให้อยู่ในช่วง 72 oF (22.2 oC) ±0.25 oF (0.14 oC)
2. ควำมชื้นสัมพัทธ์ที่เหมำะสม ขึ้นกับลักษณะงาน กระบวนการผลิต หรือชนิดผลิตภัณฑ์ ในบางกรณีหากความชื้นสูงไป อาจทาให้ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์เกิดสนิมได้ หรือผลิตภัณฑ์ / สาร บางชนิดที่สามารถดูดความชื้นได้ง่าย ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติหรือคุณภาพเปลี่ยนไป ในทาง ตรงข้าม หากความชื้นสัมพัทธ์ต่าไป จะเกิดประจุไฟฟ้าที่วัสดุหรือชิ้นส่วนทาให้เกิดปัญหาอนุภาค ดูดติดกันได้ หากไม่มีข้อกาหนดเฉพาะ โดยทั่วไปกาหนดให้มีความชื้นประมาณ 50± 10%
3. ควำมดัน ควรรักษาความดันในห้องสะอาดให้เป็นบวกเสมอ (positive pressure) มีทางเข้าออกที่ปิดมิดชิดและมีพัดลมเป่า (air shower) เพื่อดันลมออกไปป้องกันมิให้อนุภาคเข้า มาปนเปื้อนในห้อง ทั้งนี้ ห้องที่มีระดับความสะอาดต่างกัน ให้มีความดันต่างกันอย่างน้อย 0.05นิ้วน้า
4. แสงสว่ำงหากไม่มีการกาหนดพิเศษให้ใช้แสงสว่าง 1,080 –1,620 lux
5. ระดับเสียง ตามข้อกาหนดของการใช้งาน

TOP